h

De SP, boeren en stikstof

26 juni 2022

De SP, boeren en stikstof

Foto: SP

De SP is voor het terugdringen van de uitstoot van stikstof en het beschermen van onze natuur, maar wij zijn niet tegen boeren. Sterker nog; de SP wil méér boeren. Dat kan als de boer met een kleiner bedrijf ook een fatsoenlijk inkomen heeft. Om dit te bereiken is een enorme schaalverkleining nodig.

Het kabinet heeft onder meer in Zeeland, zeer hoge reductiedoelstellingen gesteld. De Provincie zelf moet zorgen voor het halen van deze doelstellingen. Op 1 juli 2023 moet de Provincie het uitvoeringsplan daarvoor klaar hebben.

Ten eerste wil ook de SP de stikstofuitstoot verlagen. Stikstof in de vorm van ammoniak of stikstofoxiden brengt de natuur, de biodiversiteit en de volksgezondheid schade toe. Wij willen natuur, biodiversiteit en volksgezondheid juist versterken.

Uitstoot van ammoniak is het grootst in gebieden met veel intensieve veehouderij, zoals de Peel, de Gelderse Vallei en delen van de Achterhoek en Twente.  De landbouw is natuurlijk niet de enige uitstoter van stikstof, maar wel de grootste (ruim 40%), en dan vooral intensieve veehouderij vanwege de ammoniak (NH3) uit mest. In Zeeland hebben we (gelukkig) geen intensieve veehouderij.

De plannen van het kabinet

Het kabinet wil dat op meer dan 130 plaatsen in Nederland de stikstofuitstoot met meer dan 70% daalt. Veel boerenbedrijven zitten daardoor in grote onzekerheid. Dat komt doordat de plannen van het kabinet nog niet direct iets zeggen over hun bedrijf. Dat wordt aan de provincies overgelaten. De provincies hebben een jaar de tijd om met een plan te komen om de stikstofdoelen te halen. Dat vindt de SP afschuiven van een probleem dat de landelijke overheid op zou moeten lossen.

Daarnaast vinden we het onbegrijpelijk dat het kabinet nu alleen met een kaart komt met vage doelen voor de landbouw, terwijl intussen niets gezegd wordt over de uitstoot van het verkeer en de industrie. Het kabinet zorgt met deze aanpak in elk geval niet voor genoeg draagvlak en heel veel boeren, ook de boeren die het wel goed doen, zitten hierdoor in grote onzekerheid. Voor de duidelijkheid: wij zijn tegen de intensieve veehouderij, de bio-industrie en het agro-industriële complex. Deze grote veefabrieken zijn we liever zo snel mogelijk kwijt.

SP wil méér boeren

De SP is voor het terugdringen van de uitstoot van stikstof en het beschermen van onze natuur, maar wij zijn niet tegen boeren. Sterker nog; de SP wil méér boeren. Dat kan als de boer met een kleiner bedrijf ook een fatsoenlijk inkomen heeft. Om dit te bereiken is een enorme schaalverkleining nodig.

De SP is tegen de grote industriële veebedrijven. Het gaat gepaard met veel vervuiling, dierenleed en risico’s voor de volksgezondheid. We hebben juist meer boeren nodig die goed met het land om gaan, die ervoor zorgen dat er minder mest gebruikt wordt, die biodiversiteit kunnen herstellen, die minder gewasbeschermingsmiddelen gebruiken en die minder dieren bij elkaar op een kluitje proppen. We moeten meer plantaardig gaan produceren. De ketens tussen boer en consument moeten korter, supermarkten moeten een betere prijs voor agrarische producten gaan betalen. Eventuele prijsstijgingen voorkomen we met btw-maatregelen of subsidies, zoals deze nu ook al bestaan.

De rol van de banken

De banken hebben tientallen jaren lang aangestuurd op groot-groter-grootst in de landbouw door steeds hogere leningen aan te bieden om meer en meer te gaan produceren en zoveel mogelijk dieren in een stal te proppen. Dat systeem is niet langer houdbaar. Wij willen niet dat het geld wat is bedoeld om de natuur te versterken en kleine boeren te helpen om schoner te werken in de zakken van de banken verdwijnt. Daarom stellen wij voor om de banken mee te laten betalen aan het oplossen van de stikstofcrisis. Die banken hebben de afgelopen tientallen jaren goed verdiend aan de boeren. 

 

Volksgezondheid

Nederland heeft bijna 12 miljoen varkens, 4 miljoen koeien, 1 miljoen schapen, een half miljoen geiten en bijna 100 miljoen kippen. Deze gigantische veestapel is niet alleen zeer slecht voor het dierenwelzijn in ons land, het brengt ook enorme risico’s voor de volksgezondheid met zich mee. Dank daarbij alleen al aan de Q-koorts. Willen we deze risico’s beperken en een herhaling op bijvoorbeeld de Q-koorts verkleinen, dan zullen we ook toe moeten naar een kleinere veestapel.

Zie voor ons uitgebreide visie op landbouw: https://www.sp.nl/rapport/2019/aarde-boer-en-consument-verdienen-beter

Reactie toevoegen

U bent hier