h

Voorlopig resultaat actie NU Ontpolderen NEE!

14 juni 2022

Voorlopig resultaat actie NU Ontpolderen NEE!

Foto: SP

Vandaag hebben we een brief van de minister ontvangen als antwoord op de handtekeningenactie NU Ontpolderen NEE!

Hieronder de brief van de mininster:

Geachte heer, mevrouw,
Hartelijk dank voor uw brief. In uw brief geeft u aan dat u veel zorgen heeft over de hoge gehaltes aan PFAS in de Westerschelde en wat dit betekent voor de volksgezondheid en uw leefomgeving. Ook vraagt u zich af of de werkzaamheden voor de ontpoldering van de Hedwigepolder vanwege de hoge gehaltes aan PFAS niet (tijdelijk) moeten worden gestopt.

Allereerst wil ik benadrukken dat ik uw zorg over de hoge gehaltes aan PFAS deel en dat het Rijk zich zal blijven inzetten richting de Vlaamse overheid voor het blijvend terugdringen van de emissies van PFAS vanwege de risico’s voor de volksgezondheid en de leefomgeving. Aan de andere kant is de ontpoldering van de Hedwigepolder noodzakelijk voor het herstel van natuur in de Westerschelde. Nederland is hiertoe verplicht op grond van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen.

De Tweede Kamer deelt uw zorgen en heeft op 17 mei 2022 de motie Beckerman-Hagen aangenomen, waarin zij de regering verzoekt om in overleg met de Vlaamse regering te zorgen dat het afgraven van de zeedijk van de Hedwigepolder pas wordt ingezet nadat de resultaten van de lopende onderzoeken naar PFAS bekend zijn en vaststaat dat geen
negatieve effecten optreden voor de natuurontwikkeling en een gezonde leefomgeving.

Ik heb in mijn reactie aan de Tweede Kamer aangegeven dat ik op basis van 11 afgeronde en (door)lopende onderzoeken en metingen naar PFAS in de Westerschelde zal besluiten of de resultaten ervan aanleiding geven om de planning van de ontpoldering van de Hedwigepolder aan te passen. Zie voor deze Kamerbrief https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2022Z....

Dit besluit zal ik vóór 1 juli 2022 nemen en ik zal de Tweede Kamer vóór 1 juli 2022 over dit besluit informeren. Tot dit moment zal de huidige zeedijk van de Hedwigepolder niet verder worden afgegraven.

Hoogachtend,
Christianne Van der Wal-Zeggelink
Minister voor Natuur en Stikstof.

Reactie toevoegen

U bent hier