h

Geen feestelijke dag vandaag – SP trekt motie in

7 oktober 2022

Geen feestelijke dag vandaag – SP trekt motie in

Foto: SP / Boerenland in Zeeland

De SP is voor het terugdringen van de uitstoot van stikstof en het beschermen van onze natuur, maar wij zijn niet tegen boeren. Sterker nog; de SP wil méér boeren. Dat kan als de boer met een kleiner bedrijf ook een fatsoenlijk inkomen heeft. Om dit te bereiken is  schaalverkleining nodig.

Het kan wel

De SP is tegen de grote industriële veebedrijven. Die gaan namelijk gepaard met veel vervuiling, dierenleed en risico’s voor de volksgezondheid. We hebben juist méér boeren nodig, boeren die gestimuleerd worden om goed met het land om te gaan, boeren die ervoor zorgen dat er minder mest gebruikt wordt, biodiversiteit wordt hersteld, boeren die minder gewasbeschermingsmiddelen gebruiken en minder dieren bij elkaar op een kluitje proppen. We moeten meer plantaardig gaan produceren.

De ketens tussen boer en consument moeten korter. Ketens waarin supermarkten een betere prijs voor agrarische producten gaat betalen. Eventuele prijsstijgingen voorkomen we met BTW-maatregelen en/of met subsidies, zoals deze nu ook al bestaan.

De rol van de banken

De banken hebben decennialang aangestuurd op schaalvergroting in de landbouw door agrariërs steeds hogere leningen aan te bieden om grootschaliger te gaan produceren en zoveel mogelijk dieren in een stal te proppen. Groot, groter, grootst was de boodschap van de banken en de overheid. Dat systeem is niet langer houdbaar. Wij willen niet dat het geld dat is bedoeld om de natuur te versterken en kleine boeren te helpen om schoner te werken nu in de zakken van de banken verdwijnt. Daarom stellen wij voor om de banken mee te laten betalen aan het oplossen van de stikstofcrisis. Die banken hebben de afgelopen decennia goed kunnen verdienen aan de boeren.

De SP steunt de aanpak van het Zeeuwse College tot nu toe. Wij vinden de Zeeuwse manier de juiste manier. Samen met de boeren en niet tegenover elkaar. We steunen ook de voorstellen van vandaag. Wij vinden het reëel dat we ook de andere categorieën aanpakken niet alleen de boeren. We waarschuwen wel dat dit geen vertraging mag opleveren. De onderdelen moeten niet op elkaar gaan wachten.

Piekbelasters

Statenlid de Burger had nog 2 vragen voor de Gedeputeerde.

Ten eerste of er in Zeeland ook Piekbelasters zijn, waar het rapport van Remkes spreekt. Deze Piekbelasters moeten volgens het rapport op korte termijn verdwijnen. Gedeputeerde Pijpelink geeft aan dat ze er vanuit gaat dat daar ook Zeeuwse bedrijven bij zitten, dat ze echter niet in beeld heeft welke bedrijven het hier betreft.

Gedwongen onteigening

Zijn tweede vraag gaat over de gedwongen onteigening – waarvan sprake is volgens het rapport van Remkes. “Daarvan zal in Zeeland toch geen sprake zijn?”, vraagt hij aan de gedeputeerde.

Geen feestelijke dag

Het was de bedoeling dat vandaag een hele feestelijke dag voor Zeeland zou worden. Het was de verwachting dat de Gedeputeerde mevrouw Pijpelink vast zou houden aan de Zeeuwse manier en naast de boeren zou blijven staan. Maar helaas verschuilt zij zich achter het kabinet en wil eerst afwachten wat zij gaan beslissen met betrekking tot de gedwongen onteigening. Ze had ook een statement kunnen maken door aan te geven dat in Zeeland geen enkele boer gedwongen wordt uigekocht.

Motie ingetrokken

Helaas kan wat de SP betreft de vlag nog niet uit. GS geeft niet met stelligheid aan dat Zeeuwse boeren beslist niet gedwongen onteigend gaan worden, vandaar dat de SP-motie met de oproep aan de boeren – en mensen die achter de boeren staan - om de Zeeuwse vlag uit te hangen ingetrokken wordt.

Reactie toevoegen

U bent hier