h

SP eist opheldering bijna-ramp Dow Terneuzen

19 juni 2017

SP eist opheldering bijna-ramp Dow Terneuzen

Foto: Kees van der Have / Kees van der Have

Terneuzen is ‘door het oog van de naald gekropen’, onthulde het Openbaar Ministerie (OM) afgelopen week voor het Gerechtshof in Den Bosch. Chemiebedrijf Dow deed te weinig om een ‘gigantische gasexplosie’ te voorkomen toen – door het niet naleven van procedures - 3,45 ton methaangas weglekte. Dat was tweeënhalf jaar geleden. Ondertussen is het toezicht op dit soort bedrijven in Zeeland nog steeds niet op orde. De Statenfractie van de SP vindt dit onverantwoord, en heeft het provinciebestuur om opheldering gevraagd.

Zeeland telt meer dan twintig bedrijven die, zoals DOW, risico’s met zich meebrengen op zware ongevallen. ,,Zeeland is daarmee na Rijnmond, het gevaarlijkste gewest. Dan behoren toezicht en handhaving gewoon op orde te zijn”, zeggen de SP-statenleden Ger van Unen en Sylvia Tuinder. Afgelopen week stelden ze daarover schriftelijke vragen. Ze willen weten waaruit de betrokkenheid van het provinciebestuur bestond tijdens de bijna-ramp bij Dow op 7 december 2014. Volgens het OM was het puur geluk dat de gaswolk niet explodeerde. ,,Eén vonk die soms ontstaat bij het kammen van de haren of het uittrekken van een nylon jack bevat al voldoende energie om een dergelijke gaswolk te ontsteken.”

Het incident noodzaakte Dow destijds om het gas uit de lekke destillatiekolom zo snel mogelijk af te fakkelen, wat onrust veroorzaakte omdat urenlang een enorme vlam in vrijwel heel Zeeland zichtbaar was. De Terneuzense fotograaf Kees van der Have maakt daarvan bijgaande foto. Zowel Dow als de autoriteiten verspreidden destijds de geruststellende mededeling dat slechts sprake was van een ‘technisch probleem’ of een ‘storing’, dat de situatie onder controle was en dat geen gevaar bestond voor de omgeving’. Pas nu blijkt tijdens een rechtzitting dat de fabriek, de omgeving, het personeel en het milieu ‘door het oog van de naald kropen'.

De SP heeft grote twijfel over het functioneren van de RUD (de Regionale Uitvoeringsdienst) die namens het provinciebestuur optreedt als handhaver en beschermer van veiligheid en milieu. Die twijfel wordt extra gevoed door het jaarverslag van de RUD over 2016. ,,Drie jaar na de oprichting van deze dienst blijken nog steeds heel veel taken niet op orde”, zei SP-burgercommissielid Anna de Weert daarover afgelopen vrijdag tijdens de vergadering van een Statencommissie. ,,Het wemelt nog van de verbeterpunten waar het sein nog slechts voor op oranje staat.”  Zo zijn er nog steeds onvoldoende goed opgeleide inspecteurs, wordt onvoldoende gecontroleerd, is maar een klein deel van de beoogde adviezen uitgebracht en stijgt het ziekteverzuim.

En nu blijkt dat ook het administratiesysteem - in beheer bij de gemeente Terneuzen - niet op orde is. Daardoor kan niet goed worden bijgehouden wat de RUD precies doet, hoeveel overtredingen worden geconstateerd, en hoe ernstig die zijn. Dat alles heeft niet alleen nadelige gevolgen voor het toezicht op bedrijven met grote risico’s, maar ook voor het ruimtelijk beleid (milieuvergunningen; natuurbescherming enz.).

In de vragen van de SP wordt ook verwezen naar het faillissement van Thermpos, waarbij  het provinciebestuur niet volledig op de hoogte bleek van de aard van de activiteiten van dit bedrijf met gevaarlijke en verontreinigende stoffen, en van de financiële gevolgen waar de provincie nu voor opdraait als handhaver en bewaker van de veiligheid, vooral ook wanneer het mis loopt met zo’n bedrijf.

Herhaalde verzoeken van de SP-fractie aan het dagelijks provinciebestuur om de risico’s - zowel wat betreft veiligheid als financieën - van alle zogenaamde BRZO-bedrijven in kaart te brengen, zijn de afgelopen maanden niet gehonoreerd. Argument was dat het onmogelijk is die risico’s goed in te schatten. De SP-statenleden vragen GS alsnog een overzicht te geven van de risico’s, de aard en de omvang daarvan, de mate waarin deze wel of niet goed zijn in te schatten, en hoe die zo veel mogelijk kunnen worden beperkt.

U bent hier