h

Bizar vergadercircus negeert in Zeeland de zorg-mankementen; SP start nu zelf onderzoek

31 juli 2017

Bizar vergadercircus negeert in Zeeland de zorg-mankementen; SP start nu zelf onderzoek

Foto: SP

Na twee jaar praten is het de Zeeuwse zorginstellingen niet gelukt de zorg in Zeeland voldoende toekomstbestendig te maken. De zorg lijkt eerder verslechterd dan verbeterd. Dat concludeert de SP uit een afgelopen maand gehouden slotbijeenkomst van de Commissie Toekomstige Zorg Zeeland (CTZZ). Die commissie bleek toen niet in staat een eindrapport te presenteren.  Daarom is de SP nu zelf  begonnen met de samenstelling van een rapport. De partij wil daarin bloot leggen wat er in Zeeland aan de zorg mankeert, en hoe die kan worden verbeterd.

Het initiatief van de SP is vandaag van start gegaan met het indienen van schriftelijke vragen, zowel in de Zeeuwse Staten als in de gemeenteraden, over het falen van de Commissie Toekomstige Zorg Zeeland. Die commissie, opgericht door het provinciebestuur en de ziektekostenverzekeraar CZ, presenteerde in 2015 een Plan van Aanpak. Dat was er op gericht de ‘zieke zorg’ in Zeeland weer beter te maken.  Het plan zou eind 2016/begin 2017 in uitvoering moeten komen.  Maar daar blijkt niet veel van terecht gekomen.

Tijdens de ‘slotbijeenkomst’ kondigde de CTZZ aan de werkzaamheden te beëindigen. Belangrijkste resultaat van twee jaar praten was volgens de commissie zelf dat het onderling wantrouwen tussen instellingen is verminderd, en dat op een aantal terreinen meer samenwerking tot stand is gekomen. De SP vindt dit ver onder de maat.

,,Onder de paraplu van de CTZZ blijkt een bizar vergadercircus opgetuigd, waarbij zorginstellingen met elkaar praten zonder aandacht te besteden aan signalen van falende zorg”, zeggen voorzitter Ger van Unen van de SP Statenfractie en woordvoerder Petroesjka Sterk van de gemeenteraadsfracties.

Dat geldt volgens hen voor elk van de vier zogenaamde werkstromen: de ziekenhuiszorg (medisch specialistische zorg), de geestelijke gezondheidszorg (GGZ), de zorg dichtbij huis ( gezondheidscentra, ambulante zorg en maatschappelijke ondersteuning) en de ICT (informatie en communicatie).

De CTZZ heeft aangekondigd dat in de loop van dit jaar een zogenaamde regiegroep in leven wordt geroepen die het werk van de CTZZ in enigerlei vorm zou moeten voortzetten. ,,Maar als de werkwijze niet verandert”, zegt Ger van Unen, ,,dan zal het nog tot Sint Juttemis duren alvorens het Plan van Aanpak is uitgevoerd, laat staan dat mankementen in de zorg worden verholpen, en de kwaliteit  voldoende verbetert.”

De SP eist dan ook dat de CTZZ eerst een eindrapport op tafel legt waaruit duidelijk blijkt wat wel, en wat niet is gerealiseerd van de in 2015 aangekondigde aanpak. Aan de Regiegroep, die de CTZZ zou moeten opvolgen wordt alvast meegegeven dat onafhankelijk onderzoek nodig is naar knelpunten in de zorg, waarbij ook nadrukkelijk het zorgpersoneel en de patiënten behoren te worden betrokken.

Ook de wijze waarop de CTZZ tot dusver zorgpersoneel, cliënten en mantelzorgers heeft geraadpleegd is volgens de SP ver beneden de maat gebleven.  ,,Het hele vergadercircus is vooral een onderonsje gebleven van instellingen die elkaar steeds weer de hand boven het hoofd houden, ter wille van de goede verstandhoudingen. Zo blijven de mankementen binnen de zorg met de mantels der liefde bedekt”, zegt woordvoerder Petroesjka Sterk namens de gemeenteraadsfracties van de SP.

De vragen aan de colleges van B. en W zijn gesteld door de SP-gemeenteraadsfracties in Middelburg, Vlissingen, Goes, Schouwen-Duiveland, Tholen en Hulst.  De fracties benadrukken de rol van de gemeenten in de ‘zorg dichtbij huis’ en de jeugdzorg. B en W van Vlissingen meldden onlangs dat in de jeugdzorg sprake is van 'capaciteitsproblemen' waardoor op Walcheren en in de Oosterschelderegio veel jeugdigen niet meer adequaat kunnen worden geholpen. 

U bent hier