h

Middelburgs spookplan Trekdijk vernietigt Zeeuws DNA

4 juli 2017

Middelburgs spookplan Trekdijk vernietigt Zeeuws DNA

Foto: henk postma

Langs de A58 bij Nieuw en Sint Joosland is nog maar enkele jaren geleden een weggetje aangelegd met een idyllische naam: Weizicht. Maar als de snode plannen van de gemeente Middelburg doorgaan, dan kijk je daar straks uit op een bedrijventerrein ( vol  loodsen, opslagplaatsen en vooral ook veel vrachtauto’s ), ter grootte van 25 voetbalvelden. De SP strijdt daar tegen, zowel in de Staten als in de gemeenteraad.

Met dit omstreden plan, de Trekdijk genoemd, springt Middelburg over de autosnelweg heen. Daarmee verdwijnt het zicht op open landschap, zowel vanaf de snelweg als vanuit het dorp. Landerijen waarop nu nog jaarlijks landbouwgewassen groeien, worden dan volgeplempt met transportbedrijven. Precies langs de belangrijkste toegangsroute tot Middelburg en Vlissingen.

,,Met dit plan vernietigt Middelburg belangrijke kenmerken van het zo veelgeroemd Zeeuws DNA. Terwijl dat bedrijventerrein helemaal niet nodig is”, zeggen de SP-statenleden Sylvia Tuinder en Ronald Viergever. Dinsdag stelden ze daarover schriftelijke vragen aan het dagelijks provinciebestuur. Helaas is dat al min of meer akkoord. De Trekdijk is namelijk opgenomen in het Walchers Bedrijventerrein-programma  2017-2021. Gedeputeerde Staten hebben dat al bekrachtigd, met één voorbehoud: Vlissingen moet er nog mee instemmen.

Vlissingen heeft het daar moeilijk mee. Die gemeente voelt zich door het Middelburgs plan benadeeld. Toch neigen B en W van Vlissingen ertoe akkoord te gaan, nu is vastgelegd dat het bedrijventerrein in de eerste fase beperkt blijft tot 5 hectare, ofwel een omvang van 7 voetbalvelden, te verdelen door twee Walcherse transportbedrijven. In de houding van Vlissingen speelt mee dat die gemeente aast op een provinciale opknap-subsidie voor het verouderd bedrijventerrein Baskenburg. Bij een ‘nee’ tegen de Trekdijk zou Vlissingen die subsidie mis kunnen lopen. Je zou zoiets 'chantage' kunnen noemen.

Toch kantte de Vlissingse gemeenteraad zich afgelopen donderdag vrijwel unaniem tegen het Trekdijk-plan. Alleen, die gemeenteraad heeft het niet voor het zeggen. De beslissingsbevoegdheid is in handen van het college van B. en W. Dat beraadt zich nu over de kwestie.

Een belangrijke rol speelt een 'markttoets' die Middelburg liet verrichten door het adviesbureau Ecorys. Dat concludeert dat nergens anders op Walcheren grote terreinen zijn te vinden die zich lenen voor de vestiging van transportbedrijven. De Statenfractie van de SP gelooft daar niets van. De eerstverantwoordelijke Vlissingse wethouder John de Jonge zei onlangs tegen zijn gemeenteraad dat het bedrijfsterreinenplan is gebaseerd op spook-gegevens. De SP kan zich goed in die kwalificatie vinden. Zo wil de fractie weten waarom geen rekening is gehouden met aspecten als de leegstand op bedrijventerreinen, en de mogelijkheden voor vestiging van transportbedrijven in havengebied Vlissingen-Oost of op locaties in het naburige Borsele.

Verder constateert de SP dat de aanleg van het omstreden bedrijventerrein in de eerste fase louter is bedoeld voor de vestiging van twee, niet bij name genoemde transportbedrijven, die ook nu al op Walcheren zijn gevestigd. We willen weten welke bedrijven het zijn, en wat er gebeurt met de terreinen die leeg komen wanneer beide bedrijven zouden worden verplaatst naar de Trekdijk.

Probleem is dat Middelburg de landgoederen jaren geleden aankocht. Middelburg betaalde er toen zo veel geld voor dat het gebied inmiddels voor bijna 7 miljoen euro op de gemeentebegroting drukt. Dat dreigt er toe bij te dagen dat Middelburg straks - net als Vlissingen - financieel aan de grond zit. Dan volgt schuldsanering, met alle daarbij behorende lastenverhogingen en bezuinigingen.

Toch is in Middelburg inmiddels twijfel ontstaan. Onder aanvoering van de SP dringt een raadsmeerderheid daar nu aan op een onderzoek naar alternatieven. De raadsfractie van de SP heeft al geopperd om eens te bekijken of het terrein vrij kan worden geven voor landgoederen.

Reacties

Dank jullie wel voor jullie critische vragen hierover!
Blijf ons alstjeblieft helpen!
Het zou echt verschrikkelijk zijn als we dit er ook nog bij krijgen.

Een Nieuwlander!

Een veel betere optie voor deze bedrijven is Sloepoort, 27ha beschikbaar, schurend tegen het havengebied.

Kijk naar de leegstand van grote bestaande bedrijfspanden. Soms zijn genomen beslissingen gewoon niet slim of doordacht en
Persoonlijke belangen groter dan die voor de gemeenschap. Jammer, gewoon niet doen.

Reactie toevoegen

U bent hier